Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Regulamin
Regulamin prywatnego ośrodka wypoczynkowo wędkarskiego w Radłowie


Niestosowanie się do w/w regulaminu grozi opuszczeniem obiektu, bądź interwencją policji lub ochrony.

Regulamin wędkarzy

Łowisko Radłów

Zbiornik oraz tereny do niego przyległe położone w miejscowości Radłów, ul. Polna, 33-130 Radłów woj. Małopolskie, stanowią własność prywatną. Właściciel obiektu dopuszcza możliwość wstępu oraz samodzielnego odłowu ryb pod bezwzględnym warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu:

1. Wstęp na teren zbiornika oraz odłów ryb jest dozwolony tylko za zgodą właściciela – gospodarza obiektu oraz jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Do połowu ryb oraz wstępu na teren zbiornika uprawniona jest osoba po uiszczeniu opłaty według obowiązującego „cennika”, otrzymaniu biletu wjazdu i licencji oraz okazaniu dowodu tożsamości.
3. Osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest w każdej chwili okazać dowód wpłaty za wjazd i licencję na połów ryb gospodarzowi lub osobie uprawnionej, posiadać ją przy sobie usytuowaną w widocznym miejscu.
4. Osoby nie posiadające biletu wstępu przebywające na terenie prywatnym bez zgody gospodarza uznane zostaną za kłusowników. W takim przypadku bezzwłocznie wezwana zostanie policja lub ochrona.
5. Dopuszcza się wjazd i parkowanie wyłącznie w wyznaczonych miejscach na terenie obiektu po otrzymaniu biletu wstępu i licencji upoważniającej do przebywania i połowów na terenie obiektu.
6. Parkowanie w innych miejscach niż dozwolone wyłącznie za zgodą gospodarza.
7. Bilet wstępu ma być umieszczony za szybą pojazdu w widocznym miejscu.
8. Osoby opuszczające obiekt zobowiązane są do uiszczenia opłaty/zapłaty za odłowioną rybę według obowiązującego „cennika”. Cennik obowiązuję powyżej 2 ryb.
9. Osoby opuszczające obiekt, zobowiązane są do okazania zawartości toreb, wiader, pakunków, łącznie z zawartością samochodu.
10. Odłów ryb dozwolony jest tylko w wyznaczonych miejscach, metodami uznanymi przez gospodarza za dozwolone.
11. Jedna osoba może odławiać ryby maksymalnie dwoma wędkami, większą ilość wędek można używać jedynie za zgodą gospodarza.
12. Należy bezwzględnie przestrzegać sztuki połowu w celu nie kaleczenia odłowionych ryb, dbania o ich dobrą kondycję w szczególności tych których nie zamierzamy kupić.
13. Osoba odławiająca winna posiadać odpowiedni sprzęt do połowu i przechowywania ryby (podbierak, mata, siatka, przyrząd do wyjmowania haczyków itp.)
14. Złowione ryby należy przechowywać w siatce.
15. Każda osoba zobowiązana jest do zachowania ciszy na terenie obiektu.
16. Każda Osoba zobowiązana jest utrzymać w czystości stanowisko odłowu w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan jaki zastała przed rozpoczęciem połowu.
17. Gospodarz lub osoba upoważniona, ma prawo do kontroli połowów oraz ilości złowionych ryb w każdej chwili, jeśli uzna to za konieczne.
18. Osoby przebywające na łowisku posiadają prawo i obowiązek zwrócenia uwagi co do prawidłowości połowów innych osób oraz powiadomienie gospodarza o fakcie złamania niniejszego regulaminu.
19. Śmieci należy składować w wyznaczonych miejscach.
20. Właściciel/gospodarz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby oraz pojazdy przebywające na obiekcie.
21. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz zaleceń gospodarza lub osoby upoważnionej skutkować będzie koniecznością opuszczenia obiektu.

Życzymy udanych połowów oraz miło spędzonego czasu

Regulamin wypożyczalni sprzętu Ośrodka Wypoczynkowo-Wędkarskiego „KATAMARAN”

- Wypożyczalnia jest czynna codziennie w okresie letnim w godzinach. 8-20.
- Sprzęt wodny będący przedmiotem wypożyczalni jest własnością Ośrodka Wypoczynkowo-Wędkarskiego „Katamaran”.
- Sprzęt mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie za okazaniem dokumentu tożsamości. Dzieci do lat 14 mogą pływać tylko za zgodą osoby pełnoletniej lub pod opieką osoby dorosłej.
- Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych następuje poprzez podpisanie dokumentu wypożyczenia. Dokument tożsamości wypożyczającego za dobrowolną zgodą pozostaje w kasie wypożyczalni, w przeciwnym wypadku należy wpłacić kaucję za wypożyczony sprzęt. Kaucja lub dokument tożsamości podlega zwrotowi przy zdaniu wypożyczonego sprzętu wodnego.
- Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry wg. obowiązującego cennika. Dopuszcza się 10 minutowe spóźnienie, po tym czasie nalicza się następną godzinę. Godzina zwrotu sprzętu wpisywana jest przez pracowników wypożyczalni sprzętu na oryginale dokumentu.
- Osoba wypożyczająca sprzęt wodny powinna sprawdzić stan techniczny sprzętu. Brak reklamacji w chwili wypożyczenia sprzętu jest potwierdzeniem, że sprzęt wodny otrzymano w dobrym stanie.
- Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie sprzętu i zobowiązuje się uregulować ustaloną kwotę za uszkodzony sprzęt wodny. Wysokość odszkodowania ustala właściciel sprzętu.
- Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji koszty naprawy ponosi wypożyczający.
- Na sprzęt wodny należy wchodzić tylko w obuwiu miękkim lub boso.
- ZABRANIA SIĘ – wypożyczania sprzętu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
- ZABRANIA SIĘ – kategorycznie udostępniania sprzętu osobom trzecim.
- OBOWIĄZKOWO – należy używać kamizelek ratowniczych (kapoków).
- Na sprzęcie wodnym musi znajdować się tyle kapoków ile osób na nim się.
- Zwracany sprzęt nie może być zanieczyszczony.
ZACHOWANIE SIĘ NA WODZIE:
- nie wolno spożywać alkoholu
- zabrania się przybijania do brzegów w miejscach do tego nie przeznaczonych, nadbrzeżach kamienistych itp.
- zabrania się skakania do wody ze sprzętu.
- zabrania się moczenia kapoków, uderzania sprzętu o sprzęt (taranowanie).
- Zabrania się zaśmiecania akwenu wodnego oraz terenu przystani wodnej.

Ośrodek Wypoczynkowo-Wędkarski „KATAMARAN” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zabrane na sprzęt pływający.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Katamaran
Firma Reklamowa Pixtar - Tarnów